لنزولنز  لنزولنز

  لنز طبی       لنز رنگی و لنز طبی رنگی       حراجی 

موبایل، پیامک و شبکه اجتماعی: ۰٩٩۰١٨۶٨۴۵۵

ارسال deliveryتلفن تماس contact telephone

فقط با یک تماس تلفنی سفارش دهید

نمره لنز

  افرادی که از لنز طبی یا لنز طبی رنگی استفاده میکنند معمولا نمره چشم یا نمره لنز چشم چپ و راست خود را میدانند هنگامیکه شما لنز تهیه میکنید بر روی بسته بندی آن فاکتورهای درج گردیده است که مهمترین فاکتور همان نمره لنز شما می باشد، نمره لنز شما همراه با یک علامت + و یا معمولا در مقابل کلمه power و یا مخفف این کلمه نوشته شده است

آموزش نسخه خوانی نمره عینک یا شماره عینک یا نسخه چشم

   بعضی از افراد فقط  دارای ضعف  نزدیک بینی و یا دوربینی می باشند که نسخه آنان به شکل ذیل می باشد:

  چشم راست را با علامت OD یا R  نشان می دهند و چشم چپ را معمولا باOS  یا OG یا L  و اگر نمره هر دو چشم یکسان باشد با علامت  OU

نمره چشم

   مثال 1 OD :

  - 2. 50

  مثال 2       OD :

 + 1. 25

OS :

  - 2.00

OS :

 +1.75

PD :

 67

PD :

 62

 در مثال شماره 1  چشم راست فرد دارای 2/5  نمره( دو و نیم ) و چشم چپ دارای 2 نمره عارضه نزدیک بینی میباشد (اصلاح ضعف با عدسی مقعر).  در مثال شماره 2 چشم راست فرد دارای 1/25 نمره(یک و بیست وپنج صدم  یا  یک ممیز بیست وپنج) وچشم چپ دارای 1/75 نمره (یک وهفتاد و پنج صدم یا یک ممیز هفتادوپنج) عارضه دور بینی میباشد.( اصلاح ضعف با عدسی محدب).

 : PD فاصله بین دو مرکز چشم می باشد و فقط  در هنگام ساخت عینک کاربرد دارد.  { نمره عدسیها یا بعبارتی چشم )درایران( به اختلاف 0/25  ( بیست و پنج صدم منفی و یا مثبت ) کم یا زیاد میشود.}

  بعضی از افراد علاوه بر نزدیک بینی و یا دور بینی دارای آستیگماتیسم  نیز می باشند:

  

نمره لنز

مثال   OD :

+0.75 + 0.50 × 120°

OS :

+1.25 - 2.50 × 75°

PD :

61

در مثال بالا  فرد علاوه بر دور بینی  دارای آستیگماتیسم نیز میباشد چشم راست دارای 0/5 +  آستیگماتیسم با محور 120 و چشم چپ دارای 2/50 -  آستیگماتیسم با محور 75  می باشد  ( محور آستیگماتیسم  از 1  تا 180  درجه می تواند متغییر باشد )

بعضی از افراد دارای ضعف  نزدیک بینی و یا دوربینی نمی باشند و فقط  دارای آستیگماتیسم می باشند :

نمره چشم

مثال   OD :

 -1.75 × 25°

OS :

 +0.25 × 175°

PD :

 61

چشم راست  دارای 1/75آستیگمات با محور 25  و چشم چپ دارای 0/25 +  آستیگمات با محور 175  می باشد  البته اینگونه نسخه ها ممکن است بدین شکل نیز نوشته شوند که با هم تفاوتی ندارند نسخه ذیل همان نسخه فوق می باشد فقط با نگارشی متفاوت

نسخه نمره چشم

مثال   OD :

 PLANO -1.75 × 25°

OS :

 PLANO +0.25 × 175°

PD :

  61

   (بدین معناست که چشم ضعف نزدیکی بینی و یا دوربینی ندارد : PLANO)